Hem Slöjden Träden Materialen Verktygen Gör själv Skogen Klimatsmart
Mer info om...
Skogen
   » Barrskog
   » Blandskog
   » Fjällskog
   » Sumpskog
   » Ädellövskog
   » Övrigt: källor och fördjupning

Länkar
» Naturvårdverket
» Svenska naturskyddsföreningen
» Allemansrätten
» Skogen i skolan
» Ett klick för skogen
» Skogen och klimatet
» Skydda skogen

Bildgalleri
» Fjällskog
» Skogen
» Alla bilder


Skogen / Fjällskog

De svenska fjällen omges av stora barrskogar. På högre höjd får de ett allt större inslag av björk innan det övergår till kalfjäll. Gränsen mellan fjällskogen och kalfjället kallas för skogsgränsen och ligger på ungefär 800 m.ö.h. Det är ingen statisk gräns utan påverkas bla av klimatet. Under den värmetid som följde efter senaste istiden räknar man med att skogsgränsen låg 200 meter högre än den gör idag. Värmetiden varade i 4000 år men avbröts av ett kallare klimat för 5000 år sedan. Skogsgränsen har också påverkats av människan genom tex djurhållning och avverkning.


Fjällbjörkskogen
I området närmast kalfjället finns ett bälte med fjällbjörkskog. Bältet varierar kraftigt i bredd. På östra sidan av den svenska fjällkedjan är klimatet som varmast. Där stäcker sig fjällbjörkskogen ibland bara över ett tiotal höjdmeter, eller växer uppblandad med barrskogen ända upp till kalfjällsgränsen. I de västligaste fjällen, där klimatet är kallare kan björkskogsbältet gå flera hundra höjdmeter högre än barrskogen. Längst i norr, mellan Karesuando och Torneträsk, finns den största sammanhängande björkskogen i vårt land, och täcker mer än tusen kvadratkilometer.

Fjällbjörkskogen domineras av små och knotiga s.k. fjällbjörkar, som inte är någon egen art utan en underart till glasbjörken, men innehåller även asp, rönn, hägg, gråal, sälg och andra videarter. I områden som är relativt snöskyddade, blir skogen enstammig och föryngring sker med frön. I snörika skogar är det däremot vanligt med flerstammiga björkar. Från en rot kommer flera stammar i alla åldersstadier och resultatet blir mer busklikt.


Fjällbarrskogen
Längs med fjällens kant hittar vi den fjällnära barrskogen. Landskapet här är ofta otillgänligt och därför olämpligt för skogsbruk. Därför är det längs med fjällens kant som man finner vårt lands sista stora urskogsområden. Granar med en ålder på 300 år och 400-600 år för tall är inte ovanligt.

Barrskogens sammansättning varierar mellan olika delar av fjällkedjan beroende på klimatet och näringstillgången i berggrunden och jordmånen. I vissa områden dominerar granen, såsom i Jämtland och södra Lappland. I Dala- och Härjedalsfjällen samt i Kirunafjällen är det istället tallen som dominerar den fjällnära skogen.


Fjällbjörk / Arctic Downy Birch

Vid forsen

Granar / Spruces

Fjällskog / Mountain Forest