www.slojdeniskogen.se

Blandskog

En skog som består av många olika träslag eller med en blandning av olika skogstyper brukar vi kalla för blandskog. Blandskogen finns i oändligt många varianter utan någon exakt definition. Den kan innehålla både barr- och lövträd.

Idag styr människan över hur skogarna ser ut och vilka arter som växer där. Det mesta av Sveriges skogar är odlad. Den naturliga skogen, som fått växa utan människors påverkan kallas för urskog.
Urskogen påverkas av den lokala omgivningens klimat och miljö. I torra marker utvecklas till exempel talldominerad blandskog med några inslag av ek, björk, asp och sälg. På bördigare marker dominerar ädelträden, på sina ställen även med inslag av gran. Klibbal och ask växer mycket på blöt mark.

I Sverige finns endast några urskogsartade skogar kvar. De artrika urskogarna med gamla träd, både levande och döda, är av stor vikt för många hotade växter och insekter.

I svenska riksskogstaxeringen (en uppskattning av storlek och sammansättning på landets totala skogstillgång) anges Sveriges skogsmarker idag bestå av ca 23% blandskog.


Blandskog / Mixed ForestBlandskog / Mixed ForestBlandskog / Mixed ForestBlandskog / Mixed Forest