Hem Slöjden Träden Materialen Verktygen Gör själv Skogen Klimatsmart
Mer info om...
Skogen
   » Barrskog
   » Blandskog
   » Fjällskog
   » Sumpskog
   » Ädellövskog
   » Övrigt: källor och fördjupning

Länkar
» Naturvårdverket
» Svenska naturskyddsföreningen
» Allemansrätten
» Skogen i skolan
» Ett klick för skogen
» Skogen och klimatet
» Skydda skogen

Bildgalleri
» Barrskog
» Skogen
» Alla bilder


Skogen / Barrskog

Barrskog finns i så gott som hela landet, utom längs i söder där stora ytor istället omvandlats till åkermark och bebyggelse. En barrskog består i huvudsak av gran och tall. Granen är Sveriges vanligaste träd och nästan hälften av den totala mängden träd utgörs av granar. Tallen kommer som god tvåa. Andra svenska barrträd är en och lärkträd.

Den svenska barrskogen är ett artfattigt ekosystem. Det gör den känslig för störningar som t.ex. insektsangrepp men lämplig för skogsbruk. Den har stor betydelse för skogsindustrin. Idag finns nästan ingen naturlig barrskog, s.k. naturskog, kvar längre, utan den mesta skogen är odlad.

Enen och tallen var de första barrträden i Sverige. Tallen kom både söderifrån via Danmark och sydost ifrån Finland och spred sig vidare norrut i landet. Idag finns tallen i hela Sverige utom i fjällen. Tallen kallas sedan mycket lång tillbaka också för fura. Det härstammar från fornnordiska och kan översättas med som stiger upp i vädret.

Tallens rötter växer ganska djupt och söker sig ända ner till grundvattnet. Detta gör att tallen kan växa på mycket torra marker. Den kan bli 200-300 år gammal och 35-40 meter lång.

Granen kom till Sverige ifrån öster och norr. Den trivs bra i vårt nordiska kalla klimat och finns idag i stort sett över hela Sverige med undantag för längst ner i sydväst och högst upp i norra fjälltrakterna. Eftersom rötterna inte går så djupt så är den känslig för storm.

Gran betyder spetsig vilket knyter an till formen på trädkronan. Den blir ungefär 20-40 meter hög. I södra Sverige avverkas granar vid 70-80 års ålder men i norra Sverige lämnas de tills de är 120-150 år gamla.

Tallen och granen lika viktiga för skogsindustrin. De används till byggnadsvirke, pappersmassa och plywoodfaner. Som slöjdmaterial är tallen mycket användbar. Den används bl.a. till spånkorgar, möbler, svepaskar och båtbyggeri.

 

 

 


Granskog / Spruce Forest

Barrskog / Coniferous Forest

Barrskog / Coniferous Forest

Granskog / Spruce Forest