Hem Slöjden Träden Materialen Verktygen Gör själv Skogen Klimatsmart
Mer info om...
Skogen
   » Barrskog
   » Blandskog
   » Fjällskog
   » Sumpskog
   » Ädellövskog
   » Övrigt: källor och fördjupning

Länkar
» Naturvårdverket
» Svenska naturskyddsföreningen
» Allemansrätten
» Skogen i skolan
» Ett klick för skogen
» Skogen och klimatet
» Skydda skogen

Bildgalleri
» Ädellövskog
» Skogen
» Alla bilder


Skogen / Ädellövskog

Ädellövskogen har en spännande samling träd med stor virkesvariation i fråga om färg, struktur och egenskaper. För slöjdaren finns här ett oerhört fint material att hämta till en mängd olika föremål. Trä användes till byggnation, redskap, husgeråd m.m.


Ädellövskogarna är oftast blandskogar. Rena bestånd bildar endast asken, boken och i viss mån eken. Till de ädla lövträden räknar vi idag alm, ask, avenbok, bok, ek, lind och lönn. I blandbestånden hittar man även fågelbär, hägg, vildapel, sälg, björk, hassel m.m.


Somliga träslag kallas ädla, och varför är inte så lätt att veta. En förklaring kan vara att ädel kommer från tyskans edel som finns i ordet för ädelgran (Edeltanne) och äkta kastanj (Edelkastanie). En annan förklaring kan vara att virket har använts till finare möbler, snickerier och sniderier. Träden växte också ofta på markerna kring slott och herresäten.


De ädla lövträden har alla invandrat söderifrån. Först kom asken, sedan troligen eken, linden, lönnen, avenboken och till sist boken. Under senaste värmperiden, för över 5 000 år sedan fanns ädellövs urskogar i nästan hela landet. På grund av klimatförändringar och människans ständiga påverkan har de ädla lövträden i dag en helt annan utbredning. Idag hör ädellövskogen sydsverige till. Tex så är bokskogens utbredning i stort sett begränsad till Skåne, Blekinge och Halland. Ekskogar finns i hela Götaland och i östra Svealand.


Virke av ädlellövträ används till slöjd, möbler och inredningar.

 


Bokskog / Beech Forest

Bokskog / Beech Forest

Ekar på försommaren / Oaks in Early Summer