Hem Slöjden Träden Materialen Verktygen Gör själv Skogen Klimatsmart
Mer info om...
Skogen
   » Barrskog
   » Blandskog
   » Fjällskog
   » Sumpskog
   » Ädellövskog
   » Övrigt: källor och fördjupning

Länkar
» Naturvårdverket
» Svenska naturskyddsföreningen
» Allemansrätten
» Skogen i skolan
» Ett klick för skogen
» Skogen och klimatet
» Skydda skogen

Bildgalleri
» Skogen
» Alla bilder


Skogen

Mer än hälften av Sveriges landyta är täckt av träd. Människan har använt skogen och dess material sedan urminnes tider . Den är och har alltid varit en av våra viktigaste råvarukällor. Ur den har vi hämtat ved till elden och den har gett oss mat. I skogen hämtar vi än idag virke till hus, möbler, verktyg och redskap samt massaved till papper och ved till värme.

Från självhushållningens tid och fram till slutet av 1800-talet, visste man hur varje trädslags egenskaper bäst kunde utnyttjas till byggvirke, redskap och folkmedicin.

Skogen ansågs också vara besjälad av olika övernaturliga väsen. Dessa väsen var enligt de gamla berättelserna aldrig elaka mot växter och djur, men kunde på olika sätt straffa människor som inte visade respekt för naturen. Det fanns mängder med oskrivna förordningar om hur man skulle bete sig i naturen.

I vårt industrialiserade samhälle ser vi ofta tidigare generationers förhållningssätt till skogen och naturen mest som vidskepelse. Egentligen kan det ses som en dåtidens miljölag, för att inte människans framfart skulle sätta allt för stora spår.

På senare tid har skogen ofta utnyttjats väldigt hårt och mycket kunskap om äldre tiders skogsvård och virkeskunskap är på väg att gå förlorad. I takt med att kravet på ett resursbevarande samhälle ökar blir de gamla kunskaperna och skogen och virket viktiga.Sumpskog

Bokskog / Beech Forest

Granar / Spruces